Leidimas inicijuoti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0003:2356 ir kitų) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 1-7 (Kiškeliškių g. 49, kadastro Nr. 0101/0003:571)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0003:2356 IR KITŲ) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE NR. 1-7 (KIŠKELIŠKIŲ G. 49, KADASTRO NR. 0101/0003:571)
2022 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 30-3830 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0003:2356 ir kitų) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00080789) sprendinių koregavimą sklype Nr. 1-7 (Kiškeliškių g. 49, kadastro Nr. 0101/0003:571): nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo padalinti žemės sklypą Nr. 1-7 į du, nustatyti statybos zonas ir ribas bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu
(pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut2

Nuoroda:

Leidimas Kiskeliskiu 49