LEIDIMAS INICIJUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0003:2356 IR KITŲ) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE  NR. 2-4 (KIŠKELIŠKIŲ G. 31, KADASTRO NR. 0101/0003:584)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0003:2356 IR KITŲ) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE  NR. 2-4 (KIŠKELIŠKIŲ G. 31, KADASTRO NR. 0101/0003:584)

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 30-3830 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0003:2356 ir kitų) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00080789) sprendinių koregavimą sklype Nr. 2-4 (Kiškeliškių g. 31, kadastro Nr. 0101/0003:584): nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo padalinti žemės sklypą Nr. 2-4 į du, nustatyti statybos zonas ir ribas, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų sprendinius bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Kiskeliskiu 31 leidimas