Leidimas inicijuoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype D. Poškos g. 19 (kadastro Nr. 0101/0039:0070) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI ŽVĖRYNO RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE D. POŠKOS G. 19 (KADASTRO NR. 0101/0039:0070) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Žvėryno rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V ,,Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype D. Poškos g. 19 (kadastro Nr. 0101/0039:0070): nustatyti užstatymo intensyvumą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Poskos 19