Leidimas inicijuoti Žvėryno rajono pietinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Liubarto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0053:748) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI ŽVĖRYNO RAJONO PIETINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE LIUBARTO G. 16 (KADASTRO NR. 0101/0053:748) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054467), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 247V „Dėl Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius žemės sklype Liubarto g. 16 (kadastro
Nr. 0101/0053:748).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant nustatytos žemės sklypo Liubarto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0053:748) naudojimo paskirties, patikslinti žemės sklypo naudojimo būdą bei nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Zveryno r Pietines d