Leidimas keisti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 46 (Pumpėnų g. 2), Nr. 47 (Justiniškių g. 104), Nr. 48 (Grigalaukio g. 48) ir sklype Nr. 50 (kadastro Nr. 0101/0015:217) inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS DĖL LEIDIMO KEISTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE NR. 46 (PUMPĖNŲ G. 2), NR. 47 (JUSTINIŠKIŲ G. 104), NR. 48 (GRIGALAUKIO G. 48) IR SKLYPE NR. 50 (KADASTRO NR. 0101/0015:217)  INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu keisti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Nr. 46 (Pumpėnų g. 2, kadastro Nr. 0101/0015:322), Nr. 47 (Justiniškių g. 104, kadastro Nr. 0101/0015:321), Nr. 48 (Grigalaukio g. 48, kadastro Nr. 0101/0015:323) ir Nr. 50 (kadastro Nr. 0101/0015:217) inicijavimo pagrindu: nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Nuoroda:

Pumpenu