Leidimas keisti sklypo Metalo g. 13 (kadastro Nr. 0101/0079:1611) detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO METALO G. 13 (KADASTRO NR. 0101/0079:1611) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 1 ir 5 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 ir 317 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1-595 „Dėl sklypo Metalo g. 13 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054908) sprendinius.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: pakoreguoti esamas ir suformuoti naujas gatvės raudonąsias linijas, nekeičiant žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo ir esant galimybei pagal teisės aktus pakeisti žemės sklypų Metalo g. 13 (kadastro Nr. 0101/0079:1611), Metalo g. 15 (kadastro Nr. 0101/0079:1498) ir Metalo g. 15C (kadastro Nr. 0101/0079:1122) ribas bei plotus prijungiant prie sklypų įsiterpusius laisvos valstybinės žemės plotus. Planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas keisti Metalo 13