Leidimas keisti sklypo Mickūnų kaime nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius ir parengti juos keičiantį apie 4,27 ha teritorijos Mickūnų kaime detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS POTVARKIS
DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO MICKŪNŲ KAIME NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS IR PARENGTI JUOS KEIČIANTĮ APIE 4,27 HA TERITORIJOS MICKŪNŲ KAIME DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES
PAGRINDU
2023 m. gegužės d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 313, 315 ir 317 punktais:
1. L e i d ž i u keisti sklypo Mickūnų kaime nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (TPD Nr. T00055670), patvirtinto Vilniaus rajono valdybos 1999 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. 569 „Dėl Sofijos Abasovos žemės sklypo, esančio Mickūnų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., supaprastinto detalaus projekto tvirtinimo“, sprendinius ir parengti juos keičiantį apie 4,27 (keturių ir dvidešimt septynių šimtųjų) ha teritorijos Mickūnų kaime detalųjį planą.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: pakeisti sklypų paskirtį į kitos paskirties žemės, nustatyti statybos ribas bei statybos zonas, teritorijos naudojimo reglamentus ir suplanuoti inžinerinę infrastruktūrą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Meras Valdas Benkunskas

Nuoroda:

Leidimas keisti Mickunu k.