Leidimas keisti sklypo Nugalėtojų g. 3 detaliojo plano sprendinius sklype Pasakų g. 3C inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO NUGALĖTOJŲ G. 3 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE PASAKŲ G. 3C INICIJAVIMO PAGRINDU
2023 m. balandžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 1 ir 5 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315, 317 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u keisti sklypo Nugalėtojų g. 3 detaliojo plano (TPD Nr. T00054490), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 486V „Dėl sklypo Nugalėtojų g. 3 detaliojo plano pakeitimo tvirtinimo bei sklypų ribų ir dydžio nustatymo“, sprendinius sklype Pasakų g. 3C (kadastro Nr. 0101/0013:273).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, esant galimybei padalinti sklypą.
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Pasaku 3C