Leidimas keisti teritorijos P. Vileišio gatvėje detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS P. VILEIŠIO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS
2022 m. spalio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 1 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 314, 315 punktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 30-2117/22 ,,Dėl Administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymu Nr. 30-3411, 2019-07-01 įsakymu Nr. 30-1646/19, 2020-04-24 įsakymu Nr. 30-898/20 ir 2020-08-03 įsakymu Nr. 30- 1728/20 „Dėl Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašo tvirtinimo“ patvirtintų sąrašų pakeitimo ir suprojektuotų naujų valstybinės žemės sklypų sąrašo tvirtinimo“ patvirtintu sąrašu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. L e i d ž i u keisti teritorijos P. Vileišio gatvėje detaliojo plano (TPD Nr. T00074320), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-2144 „Dėl teritorijos P. Vileišio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nustatyti gatvių raudonąsias linijas, nekeisti sklypo Nr. 2 ribų, ploto ir atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdo, sklypą Nr. 1 padalinti, suformuoti valstybinės žemės sklypą nuosavybės teisei į žemę atkurti ir
pakeisti visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, priklausomųjų želdynų teritorijoje suformuoti bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos sklypą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u   detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Vileisio