Leidimas keisti teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS TARP KROKUVOS, KERNAVĖS, LVOVO GATVIŲ IR KELIO TIES LVOVO G. 79 (APIE 1,36 HA TERITORIJA T-1) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338) keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1-83 „Dėl teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054553) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypo Nr. 1 dalies 1c komercinės paskirties objektų teritorijos (K) žemės naudojimo būdą į bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), patikslinti skirtingų aukščių reglamentų ribas, nustatyti papildomus servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus nekeičiant detaliuoju planu nustatytų sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) žemės naudojimo būdų.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A30-3100/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas keisti Lvovo