Leidimas keisti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose Sėlių g. 45 ir Sėlių g. 43 bei gretimoje teritorijoje inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE SĖLIŲ G. 45 IR SĖLIŲ G. 43 BEI GRETIMOJE TERITORIJOJE INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313 punktu:

  1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius sklypuose Sėlių g. 45 (kadastro Nr. 0101/0031:31) ir Sėlių g. 43 (kadastro Nr. 0101/0031:439) bei gretimoje teritorijoje pagal pridedamą schemą inicijavimo pagrindu: koreguoti sklypų ribas, prijungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus, pakeisti sklypo Sėlių g. 45 žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti sklypams užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Leidimas keisti Seliu 45