Leidimas koreguoti 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinius sklype Liepkalnio g. 116 (kadastro Nr. 0101/0081:0012) ir aplinkinėje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI 344 HA TERITORIJOS KUPRIONIŠKĖSE PIRMOJO ĮGYVENDINIMO ETAPO 50 HA TERITORIJOS PRIE LIEPKALNIO G. DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LIEPKALNIO G. 116 (KADASTRO NR. 0101/0081:0012) IR APLINKINĖJE TERITORIJOJE INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. gruodžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 01A-41-195 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendroj plano sprendinių tikslinimui ir 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo
įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054596) sprendinius sklype Liepkalnio g. 116 (kadastro Nr. 0101/0081:0012).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nustatyti raudonąsias linijas nekeičiant žemės sklypo Liepkalnio g. 116 (kadastro Nr. 0101/0081:0012) žemės naudojimo paskirties, padalinti žemės sklypą atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinių zonų tipus, pakeisti naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, prisijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą schemą).
3. T v i r t i n u   detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti 344 ha