Leidimas koreguoti AB „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinius sklype Keramikų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0027:130) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI AB „DVARČIONIŲ KERAMIKA“ TERITORIJOS KERAMIKŲ G. 2 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO PAPILDYMO SPRENDINIUS SKLYPE KERAMIKŲ G. 2 (KADASTRO NR. 0101/0027:130) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo (registro Nr. T00055260), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 564V „Dėl AB „Dvarčionių Keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Keramikų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0027:130) inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti sklypą į atskirus sklypus, patikslinti esamų servitutų vietą ir dydį, nustatyti naujų servitutų vietą ir dydį, nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties papildyti atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdu, nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas korteguoti Keraminu 2