Leidimas koreguoti apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 1 Mozūriškių g. 50 (kadastro Nr. 0101/0167:4515), Nr. 4 Mozūriškių g. 100 (kadastro Nr. 0101/0167:4518), sklype (kadastro Nr. 0101/0167:4517) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0167:4519) inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 15 HA TERITORIJOS TARP JUSTINIŠKIŲ GYVENAMOJO RAJONO IR BUIVYDIŠKIŲ TVENKINIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE NR. 1 MOZŪRIŠKIŲ G. 50 (KADASTRO NR. 0101/0167:4515), NR. 4 MOZŪRIŠKIŲ G. 100 (KADASTRO NR. 0101/0167:4518), SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0167:4517) IR SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0167:4519)
INICIJAVIMO PAGRINDU
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 ir 318 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano (teritorijų planavimo dokumento Nr. T00084624), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A30-788/20 „Dėl apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Nr. 1 Mozūriškių g. 50 (kadastro Nr. 0101/0167:4515), Nr. 4 Mozūriškių g. 100 (kadastro Nr. 0101/0167:4518), sklype (kadastro Nr. 0101/0167:4517) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0167:4519) inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant nustatytos žemės sklypų naudojimo paskirties ir būdo padalinti žemės sklypus, pakoreguoti žemės sklypų užstatymo intensyvumą ir kitus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės
teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Buivydiskiu tvenkiniu