Leidimas koreguoti apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvivo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) ir Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 1,5 HA TERITORIJOS TARP KALVARIJŲ, LVIVO, L. KAČYNSKIO IR KROKUVOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE LVIVO G. 21B (KADASTRO NR. 0101/0032:1159) IR KALVARIJŲ G. 24 (KADASTRO NR. 0101/0032:870) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 ir 318 punktais:

1. L e i d ž i u koreguoti apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvivo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (TPD Nr. T00085110), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A30-2047/20 „Dėl apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvivo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano inicijavimo pagrindu tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) ir Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870).

2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: koreguoti sklypo Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) reglamentinių zonų ir statybos zonos ribas, naikinti reglamentinės zonos 1.B ribas, naikinti suprojektuotus servitutus S1.1 ir S1.2. Pertvarkyti žemės sklypus padalinimo ir sujungimo būdu: padalinti sklypą Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870) į du žemės sklypus pagal sklypo bendraturčių valdomas dalis – 833 (aštuonių šimtų trisdešimt trijų) kv. m ploto žemės sklypą ir 239 (dviejų šimtų trisdešimt devynių) kv. m ploto žemės sklypą, sujungti suprojektuotą 833 (aštuonių šimtų trisdešimt trijų) kv. m ploto žemės sklypą su sklypu Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) suformuojant vieną bendrą žemės sklypą, nustatyti žemės sklypams teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Kalvariju 24 ir kt