Leidimas koreguoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 80 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 19,5 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 80 SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU
2022 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3 papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021
m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613 ,,Dėl apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 80 sprendinius sklypuose Sūduvos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0101:251), Sūduvos g. 25 (kadastro Nr. 0101/0101:336) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0101:1133, Nr. 0101/0101:1346) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytą naudojimo tipą, paskirtį ir nustatyti pagrindinius ir papildomus naudojimo reglamentus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai (sklypuose Sūduvos g. 23 ir Sūduvos g. 25) bei kitus naudojimo būdus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius formuojant želdynų ir susisiekimo komunikacijų teritorijas.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas 19,5 ha Gulbinu