LEIDIMAS KOREGUOTI KERNAVĖS GATVĖS TRASOS IR GRETIMŲ TERITORIJŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS TERITORIJOS DALYJE INICIJAVIMO PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI KERNAVĖS GATVĖS TRASOS IR GRETIMŲ TERITORIJŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS TERITORIJOS DALYJE INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1-292 „Dėl Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00061301) sprendinius apie 0,4 ha ploto teritorijos dalyje pagal pridedamą schemą M 1:2000 inicijavimo pagrindu: pakeisti detaliuoju planu patvirtintas gatvių raudonąsias linijas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Kernaves g trasos