Leidimas koreguoti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinius sklypuose Šaltūnų g. 8A (kadastro Nr. 0101/0051:117) ir Šaltūnų g. 8B (kadastro Nr. 0101/0051:65) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI LAZDYNŲ RAJONO ŽEMUTINĖS TERASOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE ŠALTŪNŲ G. 8A (KADASTRO0101/0051:117) IR ŠALTŪNŲ G. 8B (KADASTRO NR. 0101/0051:65) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 30-2736/22
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 ir 318 punktais:

  1. L e i d ž i u koreguoti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano (TPD Nr. T00056335), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Šaltūnų g. 8A (kadastro Nr. 0101/0051:117) ir Šaltūnų g. 8B (kadastro Nr. 0101/0051:65).
  2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant sklypų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Adomas Bužinskas

Nuoroda: Įsakymas 30-2736/22