Leidimas koreguoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinius žemės sklype Verslo g. 18 (kadastro Nr. 0101/0060:168) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI MARKUČIŲ RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS ŽEMĖS SKLYPE VERSLO G. 18 (KADASTRO NR. 0101/0060:168) IR GRETIMOJE TERITORIJOJE INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. gegužės d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057292) sprendinius žemės sklype Verslo g. 18 (kadastro Nr. 0101/0060:168) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant nustatytos žemės sklypo Verslo g. 18 (kadastro Nr. 0101/0060:186) naudojimo paskirties ir būdo padalyti sklypą į dvi dalis, esant galimybei prijungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus, suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus ir nustatyti reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja,
vykdanti Administracijos direktoriaus funkcijas
Lina Koriznienė

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Verslo 18