LEIDIMAS KOREGUOTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0015:216 IR 0101/0015:206) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0015:216 IR 0101/0015:206) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. 835) sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0015:216 ir Nr. 0101/0015:206) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo ir komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių bei atskirųjų želdynų teritorijos, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą sujungiant esamus žemės sklypus ir juos padalinti į keturis, nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Pasilaiciu komunaline zona