Leidimas koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose M. Mažvydo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0167:2241), Pajautos g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:1971), Valtarkiemio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:2244) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:4128 ir Nr. 0101/0167:2243) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE M. MAŽVYDO G. 26 (KADASTRO NR. 0101/0167:2241), PAJAUTOS G. 4A (KADASTRO NR. 0101/0167:1971), VALTARKIEMIO G. 2 (KADASTRO NR. 0101/0167:2244) IR SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0167:4128 IR NR. 0101/0167:2243) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. gruodžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055197), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 1-415 ,,Dėl sklypo Smalinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A30-512 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1265) Smalinės kaime detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“, sprendinius sklypuose M. Mažvydo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0167:2241), Pajautos g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:1971), Valtarkiemio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:2244) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:4128 ir Nr. 0101/0167:2243).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant pagrindinės tikslinės sklypų naudojimo paskirties pakeisti sklypų ribas, sklypų naudojimo būdus, nustatyti užstatymo zonas ir ribas, įvažiuojamųjų kelių į sklypus vietas bei teritorijos naudojimo
reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u   detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).
4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. A30-2467/19 „Dėl leidimo koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1265) Smalinės kaime detaliojo plano sklypų Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6 ir
sklypo Nr. 7 dalies pakoreguotus sprendinius ir Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Nr. 703, Nr. 672 ir Nr. 673 dalių sprendinius inicijavimo pagrindu“ su visais jo pakeitimais.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas pajautos ir kt