Leidimas koreguoti sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0161:1613) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO DANILIŠKIŲ KAIME (KADASTRO 0101/0161:242) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 4 (KADASTRO 0101/0161:1613) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano (registro Nr. T00059636), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 30-1546 ,,Dėl sklypo Daniliškių kaime (kadastro nr.. 0101/0161:1613) į du atskirus žemės sklypus, nustatyti statinių statybos zoną ir ribą, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Daniliskiu k