Leidimas koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0138:118) Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 3 (Kryžiokų sodų 3-ioji g. 24A, kadastro Nr. 0101/0138:5002) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0138:118) KRYŽIOKŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 3 (KRYŽIOKŲ SODŲ 3-IOJI G. 24A, KADASTRO NR. 0101/0138:5002) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 30-341 „Dėl sklypo Kryžiokų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055657) sprendinius sklype Nr. 3 (Kryžiokų Sodų 3-ioji g. 24A, kadastro Nr. 0101/0138:5002) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Kryzioku