Leidimas koreguoti sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano sprendinius sklype Rodūnios kel. 30 (kadastro Nr. 0101/0080:236) inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO RODŪNIOS KEL. 30, 32 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE RODŪNIOS KEL. 30 (KADASTRO NR. 0101/0080:236) INICIJAVIMO PAGRINDU
2023 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 ir 318 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano (teritorijų planavimo dokumento Nr. T00086573), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 30-1952/21 „Dėl sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano sprendinių keitimo inicijavimo pagrindu tvirtinimo“, sprendinius sklype Rodūnios kel. 30 (kadastro Nr. 0101/0080:236) inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant pagrindinės tikslinės sklypo naudojimo paskirties papildyti nustatytų žemės sklypo Rodūnios kel. 30 (kadastro Nr. 0101/0080:236) naudojimo būdų (visuomeninės paskirties ir komercinės paskirties objektų teritorijos) statinių paskirčių turinį viešbučių (svečių namų) paskirtimi, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Rodunios 30 32