LEIDIMAS KOREGUOTI SKLYPO ŠV. MIKALOJAUS IR PRANCIŠKONŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ŠV. MIKALOJAUS G. 9 (KADASTRO NR. 0101/0057:122) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO ŠV. MIKALOJAUS IR PRANCIŠKONŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ŠV. MIKALOJAUS G. 9 (KADASTRO NR. 0101/0057:122) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-453 „Dėl bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Šv. Mikalojaus ir Pranciškonų gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 30-1319 „Dėl sklypo Šv. Mikalojaus ir Pranciškonų gatvių sankirtoje detaliojo plano koregavimo (statinių statybos zonos, statybos ribos ir servituto pakeitimo) tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą, nustatyti naudojimo tipą, prioritetinį daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, kitą galimą komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir šiuos naudojimo būdus atitinkančius privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Del leidimo koreguoti Mikalojaus