Leidimas koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0070:370, Nr. 0101/0070:428) ir gretimos teritorijos prie Dariaus ir Girėno gatvės detaliojo plano sprendinius sklype Dariaus ir Girėno g. 19B (kadastro Nr. 0101/0070:65) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0070:370, NR. 0101/0070:428) IR GRETIMOS TERITORIJOS PRIE DARIAUS IR GIRĖNO GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE DARIAUS IR GIRĖNO G. 19B (KADASTRO NR. 0101/0070:65) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 ir 318 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 1-1206 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0070:370, Nr. 0101/0070:428) ir gretimos teritorijos prie Dariaus ir Girėno gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057431) sprendinius sklype Dariaus ir Girėno g. 19B (kadastro Nr. 0101/0070:65).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą sklype Dariaus ir Girėno g. 19B (kadastro Nr. 0101/0070:65) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Dariaus ir Gireno 19B