Leidimas koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Juodupio g. 140, Juodupio g. 142 ir Juodupio g. 146 inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0158:680, NR. 0101/0158:1664, NR. 0101/0158:1665) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS ŽEMĖS SKLYPUOSE JUODUPIO G. 140, JUODUPIO G. 142 IR JUODUPIO G. 146 INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. gegužės d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 1-543 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00058694), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 30-3768 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių sklypuose Juodupio g. 80, 84, 90, 114, 126, 136, 140, 142, 146 koregavimo tvirtinimo“, sprendinius žemės sklypuose Juodupio g. 140 (kadastro Nr. 0101/0158:1751), Juodupio g. 142 (kadastro Nr. 0101/0158:1753) ir Juodupio g. 146 (kadastro Nr. 0101/0158:1752) inicijavimo sutarties pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant nustatytos žemės sklypų Juodupio g. 140 (kadastro Nr. 0101/0158:1751), Juodupio g. 142 (kadastro Nr. 0101/0158:1753) ir Juodupio g. 146 (kadastro Nr. 0101/0158:1752) naudojimo paskirties ir būdo, sujungti žemės sklypus, pakoreguoti užstatymo ribą ir zoną, suplanuoti patekimą per inžinerinės infrastruktūros sklypą (kadastro Nr. 0101/0158:1755) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).
4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. A30-2031 „Dėl leidimo inicijuoti sklypų (kadastro
Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Juodupio g. 140, Juodupio g. 142 ir Juodupio g. 146“.

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja,
vykdanti Administracijos direktoriaus funkcijas
Lina Koriznienė

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Juodupio