Leidimas koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101:0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano sprendinius sklype Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0167:2140) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:1154 IR NR. 0101:0167:1097) PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE KARALIAUČIAUS G. 23 (KADASTRO NR. 0101/0167:2140) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1377 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00069349) sprendinius sklype Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0167:2140) inicijavimo sutarties pagrindu: prie sklypo Karaliaučiaus g. 23 (kadastro Nr. 0101/0167:2140) prijungti sklypą Pervalkos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0167:1162), nustatyti kitą žemės sklypo paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą; numatyti įvažiuojamuosius kelius į sujungtus sklypus; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Karaliauciaus 23