Leidimas koreguoti sklypų Piliavos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:38), Varnės g. 15 (kadastro Nr. 0101/0167:1242) ir sklypo Plytinės k. (kadastro Nr. 0101/0167:1240) detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 16 (Piliavos g. 1, kadastro Nr. 0101/0167:4409) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ PILIAVOS G. 2 (KADASTRO NR. 0101/0167:38), VARNĖS G. 15 (KADASTRO NR. 0101/0167:1242) IR SKLYPO PLYTINĖS K. (KADASTRO NR. 0101/0167:1240) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 16 (PILIAVOS G. 1, KADASTRO NR. 0101/0167:4409) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 15 d. sprendimu Nr. 1-520 „Dėl žemės sklypų Piliavos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:38), Varnės g. 15 (kadastro Nr. 0101/0167:1242) ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1240) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00078804) sprendinius žemės sklype Nr. 16 (Piliavos g. 1 kadastro Nr. 0101/0167:4409) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, pakoreguoti žemės sklypo statybos zoną ir ribą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Piliavos 2