Leidimas koreguoti sklypų Salininkuose detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Nr. 53 (Dusinėnų g. 45, kadastro Nr. 0101/0083:1706) ir Nr. 54 (Dusinėnų g. 43, kadastro Nr. 0101/0083:1707) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ SALININKUOSE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS ŽEMĖS SKLYPUOSE NR. 53 (DUSINĖNŲ G. 45, KADASTRO NR. 0101/0083:1706) IR NR. 54 (DUSINĖNŲ G. 43, KADASTRO NR. 0101/0083:1707)
INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. sausio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30-2151 „Dėl sklypų Salininkuose detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (T00056423) sprendinius žemės sklypuose Nr. 53 (Dusinėnų g. 45, kadastro Nr. 0101/0083:1706) ir Nr. 54 (Dusinėnų g. 43, kadastro Nr. 0101/0083:1707) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti užstatymo tipą iš vienbučio blokuoto užstatymo į sodybinį užstatymą bei patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Dusinenu 45