Leidimas koreguoti teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:35, Nr. 0101/0151:17, Nr. 0101/0151:18 Nr. 0101/0151:281) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano sklypų Skaisterių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0151:1044) ir Skaisterių g. 23 (kadastro Nr. 0101/0151:1041) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS (KADASTRO NR. 0101/0151:35, NR. 0101/0151:17, NR. 0101/0151:18 NR. 0101/0151:281) BUVUSIAME PUPOJŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ SKAISTERIŲ G. 25 (KADASTRO NR. 0101/0151:1044) IR SKAISTERIŲ G. 23 (KADASTRO NR. 0101/0151:1041) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. gegužės d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 ir 318 punktais:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 30-564 „Dėl teritorijos Nr. 0101/0151:35, Nr. 0101/0151:17, Nr. 0101/0151:18, Nr. 0101/0151:281) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00075234) sklypų Skaisterių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0151:1044) ir Skaisterių g. 23 (kadastro Nr. 0101/0151:1041) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: sklypus Skaisterių g. 25 ir Skaisterių g. 23 padalyti į du sklypus ir nustatyti užstatymo tankumą, intensyvumą, pastatų aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja,
vykdanti Administracijos direktoriaus funkcijas
Lina Koriznienė

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Skaisteriu 25