Leidimas koreguoti teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinius sklype Laurų g. 28C ir greta esančioje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS LAURŲ G. 28 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LAURŲ G. 28C IR GRETA ESANČIOJE TERITORIJOJE INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315, 318 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 01A-41-172 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinius sklype Laurų g. 28C ir greta esančioje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu Laurų g. 28C (kadastro Nr. 0101/0003:2248), pakeisti sklypo ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo būdą ir reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Lauru 28C