Leidimas koreguoti teritorijos, pagal Vilniaus Verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 19, detaliojo plano sprendinius sklype Kriaučiūnų g. 37 (kadastro Nr. 0101/0167:1421) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINIO IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 19, DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE KRIAUČIŪNŲ G. 37 (KADASTRO NR. 0101/0167:1421) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 ir 318 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A30-783/22 „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo
zoną Nr. 19, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00087940) sprendinius sklype Kriaučiūnų g. 37 (kadastro Nr. 0101/0167:1421).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: padalinti sklypą Kriaučiūnų g. 37 (kadastro Nr. 0101/0167:1421) ir nustatyti naujai suformuotų sklypų ribas bei plotus. Planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis
galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Verbu