Leidimas koreguoti teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinius sklypuose Meškeriotojų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0011:219) ir Svajonių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0011:238) inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE MEŠKERIOTOJŲ G. 22 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE MEŠKERIOTOJŲ G. 8 (KADASTRO NR. 0101/0011:219) IR SVAJONIŲ G. 25 (KADASTRO NR. 0101/0011:238) INICIJAVIMO PAGRINDU
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 ir 318 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano (teritorijų planavimo dokumento Nr. T00054308), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 147 „Dėl teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. A30-726/22 „Dėl teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype (kadastro Nr. 0101/0011:219) tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 30-2460/22 „Dėl teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype (kadastro Nr. 0101/0011:238) tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Meškeriotojų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0011:219), Svajonių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0011:238) ir laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plote inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant žemės naudojimo būdo sujungti ir padalinti sklypus Meškeriotojų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0011:219) ir Svajonių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0011:238) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguot Meskeriotoju 22