LEIDIMAS KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE RATILIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (KARDELIŲ G. 21, KADASTRO NR. 0101/0068:113) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE RATILIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (KARDELIŲ G. 21, KADASTRO NR. 0101/0068:113) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Ratilių gatvės detaliojo plano (registro
    Nr. T00054806), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 30-253 ,,Dėl teritorijos prie Ratilių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 (Kardelių g. 21, kadastro Nr. 0101/0068:113) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypo ribas prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų ir rekreacinių miškų sklypo ribų, pakoreguoti Kardelių gatvės raudonąsias linijas ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Kardeliu 21 ledimas koreguoti