Leidimas koreguoti teritorijos prie Rygos ir Justiniškių gatvių detaliojo plano sprendinius apie 3,66 ha teritorijos dalyje prie Justiniškių gatvės inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE RYGOS IR JUSTINIŠKIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS APIE 3,66 HA TERITORIJOS DALYJE PRIE JUSTINIŠKIŲ GATVĖS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. gruodžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Rygos ir Justiniškių gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00055380), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 327 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir
teritorijos prie Rygos ir Justiniškių gatvių detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius apie 3,66 ha teritorijos dalyje prie Justiniškių gatvės.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius, sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0029:345 ir kadastro Nr. 0101/0029:346), nekeičiant nustatytos pagrindinės naudojimo paskirties nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų žemės naudojimo būdą bei reikalingą planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00086338) sprendiniais.

3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Rygos ir Justiniskiu g