LEIDIMAS KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE TARPKALNIO G. 37 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ILGALAUKIO G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0071:0505) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE TARPKALNIO G. 37 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ILGALAUKIO G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0071:0505) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2022 m. sausio         d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 30-413 „Dėl teritorijos prie Tarpkalnio g. 37 detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054366), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 30-1863 „Dėl sklypų Ilgalaukio g. 7, 3 ir Tarpkalnio g. 41 suprojektavimo ir planų tvirtinimo“, sprendinius sklype Ilgalaukio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0071:0505) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti sklypą į du sklypus, nustatyti užstatymo tipą; koreguoti statybos ribą ir statybos zoną; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Ilgalaukio 3