Leidimas koreguoti teritorijos prie Žirnių ir Liepkalnio gatvių detaliojo plano sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 sprendinius inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE ŽIRNIŲ IR LIEPKALNIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 1 IR NR. 2 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU
2022 m. gegužės d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 315 punktu ir 318.1.2, 318.1.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Žirnių ir Liepkalnio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-2096 „Dėl teritorijos prie Žirnių ir Liepkalnio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 sprendinius žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0071:0526 ir Nr. 0101/0071:0508) tarp Žirnių ir Ilgalaukio gatvių.

2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: nekeičiant detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų paskirties ir komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo nustatyti papildomą pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų naudojimo būdą keičiant pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdį (P1), pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ar padalijant, pakeisti užstatymo tankį ir intensyvumą, aukštingumą ir aukštų skaičių juos didinant,
pakeisti užstatymo zoną ir ribas ir nustatyti kitus pagrindinius ir papildomus naudojimo reglamentus, kurie nebuvo nustatyti, esant galimybei ir poreikiui, nustatyti atskirųjų želdynų teritorijų ar bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų naudojimo būdo teritoriją nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Zirniu Liepkalnio