Leidimas koreguoti teritorijos šalia Linkmenų g. 28 detaliojo plano sklypų Nr. 2, Nr. 2a ir Nr. 8 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS ŠALIA LINKMENŲ G. 28 DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 2, NR. 2A IR NR. 8 SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3. papunkčiais ir 319 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021
m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-1550 „Dėl teritorijos šalia Linkmenų g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060504) sklypų Nr. 2, Nr. 2a ir Nr. 8 sprendinius sklypuose Linkmenų g. 30 (kadastro Nr. 0101/0022:134) ir (kadastro Nr. 0101/0022:324) kartu su apie 100 (vieno šimto) kv. m valstybinės žemės dalimi teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nekeičiant planuojamų žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo pakeisti detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų (Nr. 2, Nr. 2A, Nr. 8) ribas prijungiant laisvos valstybinės žemės dalį (prie sklypo Linkmenų g. 30), taip pat pakeisti žemės sklypo Linkmenų g. 30 naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą ir intensyvumą, aukštingumą ir kt.) ir nustatyti papildomus reglamentus (teritorijos naudojimo tipą, statinių paskirtis ir pan.) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

2. T v i r t i n u planuojamos teritorijas ribas ir planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Linkmenu 28