Leidimas koreguoti teritorijos tarp Rinktinės, Trimitų gatvių ir pravažiavimo kelio prie Trimitų g. 8 detaliojo plano sprendinius sklype Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP RINKTINĖS, TRIMITŲ GATVIŲ IR PRAVAŽIAVIMO KELIO PRIE TRIMITŲ G. 8 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE TRIMITŲ G. 14 (KADASTRO NR. 0101/0032:845) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-739 „Dėl teritorijos tarp Rinktinės, Trimitų gatvių ir pravažiavimo kelio prie Trimitų g. 8 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059756) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: sklypui Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845) nustatyti prioritetinį komercinės paskirties objektų naudojimo būdą ir kitą galimą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, taip pat nustatyti šiuos naudojimo būdus atitinkančius teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatyti servitutų poreikį.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Trimitu leidimas