Leidimas koreguoti teritorijos tarp Širvintų, Daugėliškio, Ratnyčios ir S. Fino gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 2 (Kintų g. 11, kadastro Nr. 0101/0032:846) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ŠIRVINTŲ, DAUGĖLIŠKIO, RATNYČIOS IR S. FINO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 2 (KINTŲ G. 11, KADASTRO NR. 0101/0032:846) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-722 ,,Dėl teritorijos tarp Širvintų, Daugėliškio, Ratnyčios ir S. Fino gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055820) sprendinius, kurie buvo pakoreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. A30-881/21 „Dėl teritorijos tarp Širvintų, Daugėliškio, Ratnyčios ir S. Fino gatvių detaliuoju planu nustatytos sklypo Nr. 2 (Kintų g. 11) antžeminės ir požeminės statybos zonos ir statybos ribų koregavimo tvirtinimo“, inicijavimo sutarties pagrindu sklype Nr. 2 (Kintų g. 11, kadastro Nr. 0101/0032:846): nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Kintu 11