Leidimas koreguoti teritorijos tarp Šnipiškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Sporto g. 16 (kadastro nr.0101/0033:761) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ŠNIPIŠKIŲ, SPORTO IR RAITININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE SPORTO G. 16 (KADASTRO NR.0101/0033:761) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. sausio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A30- 3062/20 „Dėl teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 3 (Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761) sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sprendinius sklype Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant sklypo naudojimo būdo pakeisti aukštingumo bei kitus reglamentus ir nustatyti naudojimo režimą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti tarp Snipiskiu Sporto