Leidimas koreguoti teritorijos tarp Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto Šeškinės detaliajam planui papildyti sprendinius sklype Ukmergės g. 212B (kadastro Nr. 0101/0020:105) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP UKMERGĖS IR ŠEŠKINĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO PROJEKTO ŠEŠKINĖS DETALIAJAM PLANUI PAPILDYTI SPRENDINIUS SKLYPE UKMERGĖS G. 212B (KADASTRO NR. 0101/0020:105) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315, 318 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto Šeškinės detaliajam planui papildyti (TPD Nr. T00055961), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1997 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. 1257V „Dėl teritorijos tarp Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto tvirtinimo“, sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Ukmergės g. 212B (kadastro Nr. 0101/0020:105), suformuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 30-806/19 „Dėl sklypo Ukmergės g. 212B formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ pavirtintu žemės sklypų pertvarkymo projektu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: laisvoje valstybinėje žemėje suplanuoti įsiterpusį žemės sklypą iki Šeškinės ir Ukmergės gatvių raudonųjų linijų ir sujungti su žemės sklypu Ukmergės g. 212B (kadastro Nr. 0101/0020:105), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Ukmerges Seskines