Leidimas koreguoti teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose Saulenių g. 2 ir Saulenių g. 4 inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP UOSIŲ, BRIEDŽIŲ IR VAIVOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE SAULENIŲ G. 2 IR SAULENIŲ G. 4 INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 30-478 „Dėl teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00056578) sprendinius sklype Saulenių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0048:1540) ir Saulenių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0048:1532).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdų, pakeisti žemės sklypų ribas prijungiant įsiterpusios valstybinės žemės plotus, koreguoti statybos zonas ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas sauleniu