Leidimas koreguoti Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0068:1007) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI UŽUTEKIO G. GYVENAMOJO KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS ŽEMĖS SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0068:1007) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 „Dėl Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055559) sprendinius žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0068:1007) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų žemės naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Uzutekio