Leidimas koreguoti Vilniaus pietinio greitkelio bei gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinius sklype Naugarduko g. 129 inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJASĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI VILNIAUS PIETINIO GREITKELIO BEI GRETIMŲ TERITORIJŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NAUGARDUKO G. 129 INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. gruodžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 01A-41-4 „Dėl Vilniaus pietinio greitkelio bei gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00054409) sprendinius sklype Naugarduko g. 129 (kadastro Nr. 0101/0052:375).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nustatyti sklypui daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Pietinio greitkelio