Leidimas koreguoti žemės sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 2 (Gelvadiškių g. 22, kadastro Nr. 0101/0007:5982) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO GELVADIŠKIŲ G. 22 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 2 (GELVADIŠKIŲ G. 22, KADASTRO NR. 0101/0007:5982) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. sausio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 30-692 „Dėl sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00058767) sprendinius žemės sklype Nr. 2 (Gelvadiškių g. 22, kadastro Nr. 0101/0007:5982) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo padalinti žemės sklypą į du žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Koreguoti Gelvadiskiu 22