Leidimas koreguoti žemės sklypo Gvazdikų g. 28 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 2 (Gvazdikų sodų g. 8, kadastro Nr. 0101/0014:1223) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO GVAZDIKŲ G. 28 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 2 (GVAZDIKŲ SODŲ G. 8, KADASTRO NR. 0101/0014:1223) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 30-338 ,,Dėl sklypo Gvazdikų g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057413) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu sklype Nr. 2 (Gvazdikų Sodų g. 8, kadastro Nr. 0101/0014:1223), suformuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A30-2350 „Dėl sklypo Gvazdikų Sodų g. 8 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ pavirtintu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu: padalinti žemės sklypą į du žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Gvazdiku