Leidimas koreguoti žemės sklypo Juozapiškių g. 33 detaliojo plano sprendinius sklype Anupriškių g. 6 (kadastro Nr. 0101/0122:382) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO JUOZAPIŠKIŲ G. 33 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ANUPRIŠKIŲ G. 6 (KADASTRO NR. 0101/0122:382) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 315 ir 318 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 30-1771 „Dėl žemės sklypo Juozapiškių g. 33 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00069442) sprendinius sklype Anupriškių g. 6 (kadastro Nr. 0101/0122:382).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant sklypo Anupriškių g. 6 (kadastro Nr. 0101/0122:382) žemės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo padalinti sklypą ir nustatyti naujai suformuotų sklypų ribas bei plotus; planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Juozapiskiu 33