LEIDIMAS KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 0101/0167:67) PADEKANIŠKIŲ VS. DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. B3 SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 0101/0167:67) PADEKANIŠKIŲ VS. DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. B3 SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3. papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs. detaliojo plano (Nr. T00055825), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-363 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. B3 (kadastro Nr. 0101/0167:2226) sprendinius: pakeisti detaliuoju planu nustatytą žemės sklypo naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, patikslinti detaliuoju planu nustatytus užstatymo reglamentus (užstatymo intensyvumą, tankumą, aukštingumą) ir nustatyti papildomus sprendinius (teritorijos naudojimo tipą, teritorijos užstatymo tipą, būstų skaičių, galimas statinių paskirtis, automobilių stovėjimo būdą ir kt.) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
  2. T v i r t i n u   planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Padekaniskiu vs